ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a Gyógyító Gondolatok Egyesület (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.facilitatormuhely.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Látogató  vagy Regisztráló) általi használatának feltételeit.

Látogató személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Látogató a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 1. A SZOLGÁLTATÓ (ADATKEZELŐ)

Cégnév / Név:

Gyógyító Gondolatok Egyesület

Cím:

1027 Budapest, Frankel Leó út 5.MFSZ 2.ajtó

 

 

Telefon:

+36-20-9586-382

E-mail:

info@facilitatormuhely.hu

Weboldal:

www.facilitatormuhely.hu

Adószám:

18123890-1-41

Cégjegyzék szám:

Bankszámlaszám:

16200223-10036066

Kapcsolattartó neve:

Emich Szabolcs

Kapcsolattartó telefonszáma:

+36-30-989-9094

Kapcsolattartó e-mail címe:

szabolcs@emich.hu  

 

Tárhely szolgáltató:

 

 

                              

 

Linode, Mainzer Landstraße, 65795 Hattersheim am Main, Németország
info@linode.com, +1-609-380-7562

 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1.        Felelősség

Látogató a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Látogató köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Látogató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Látogató által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Látogató elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Látogató államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Látogatót terheli a felelősség.

Amennyiben a Látogató a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Látogató között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Regisztráló kéri a regisztrációjának törlését.

2.2.        Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Viszontértékesítője a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Látogatónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a facilitatormuhely.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 1. A KÉPZÉSEK IGÉNYBEVÉTELE

3.1.        Jelentkezés képzésre, tréningre

A tréning jelentkezések, workshop jelentkezések regisztráció nélkül lehetségesek.

Ha a Látogató jelentkezni szeretne, a Honlap felületén megtalálható meghírdetett esemény “Jelentkezés” gombra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

 • Név,
 • Email cím,
 • Számlázási adatok – név, cím. adószám
 • Telefonszám.

A jelentkezés és vásárlás sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a vásárlót.

 

Vásárló Vásárlói adatainak kezelése az egyesület Adatkezelés Tájékoztatója szerint történik.

3.2.        Szolgáltatás díja

A Honlapon megjelenített szolgáltatások díjának nettó összege kerül feltüntetésre, a képzések alanyi adómentesek.  A szolgáltatások ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

3.3.        Fizetés módja

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.4 Számla

Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásról a teljesítést megelőzően számlát, vagy díjbekérőt küld a jelentkező részére. jelentkező a számla kézhezvételét követő 5 napon belül köteles fizetési kötelezettségének eleget tenni.

 1. ELÁLLÁSI JOG

4.1          Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást vásárol, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a szolgáltatás igénybevételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4.1. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Fogyasztó a megrendelt szolgáltatást a szolgáltatás teljesítésének időpontját megelőzően 15. napig ingyenesen lemondhatja, azaz a Szolgáltató a befizetett díj 100%-át visszatéríti. Amennyiben a Fogyasztó 8-14 napon belül mondja le a szolgáltatást, úgy a Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén a szolgáltatás díjának 50%-ára, míg 7 napon belüli lemondás esetén 100%-ára jogosult.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

4.1.        Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 1. a)            szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b)           olyan szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

5.1.        Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogások előterjeszthetők az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 5.MFSZ 2.ajtó

Telefonszám: +36 20 9586 382        

E-mail:  info@facilitatormuhely.hu

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.

Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben Szolgáltató rögzíti a panaszra adott válaszát is. Az így elkészített jegyzőkönyvet a rögzítéstől számított 5 évig őrzi meg a Szolgáltató.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát átadja vagy megküldi a Látogató részére, az általa megadott/rögzített címre, legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, amely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben kivizsgálja, és megválaszolja. A megválaszolás jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Látogatót.

5.2.        Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Látogató között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

–              Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

–              Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 • Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
 • (Pest Megyei Békéltető Testület)
 • 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
 • Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00
 • Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Levelezési cím:  Pest Megyei Békéltető Testület,   1364 Budapest, Pf.:81

–         Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Látogató Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Látogatóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: 2020. szeptember 1.